SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

MENU
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Ngày đăng: 30/08/2020 05:27 PM

  Giám đốc

  • Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
  • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư của Công ty;
  • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty như bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo Luật pháp quy định.

  CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG:

  1. Phòng Tổ chức- Hành chính

  -Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

  • Tham mưu giúp Giám đốc công ty về công tác nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bố trí điều động, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCNV trong Công ty. Xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương, tiền thưởng,…
  • Tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc sắp xếp bộ máy của Công ty, tổ chức thực hiện phân cấp quản lý cán bộ trong bộ máy điều hành của Công ty, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban trong công ty.

  -Công tác hành chính, phục vụ

  • Lưu trữ, phát hành các loại tài liệu, công văn đi và đến, quản lý, sử dụng con dấu đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật của Nhà nước quy định.
  • Quản lý hệ thống thông tin, liên lạc, điện nước sinh hoạt của công ty.
  • Quản lý dụng cụ hành chính, thiết bị máy văn phòng và có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ;
  • Đề xuất kế hoạch mua sắm dụng cụ hành chính mới trình ban Giám đốc phê duyệt;
  • Quản lý xe con, xe máy và theo dõi nhật trình xe;
  • Đón tiếp và hướng dẫn khách đến công ty liên hệ công tác
  • Trang trí phục vụ các lễ hội, cuộc thi,…
  • Soạn thảo các văn bản hành chính, in ấn các tài liệu chuẩn xác kịp thời, đảm bảo tính bảo mật.

  2. Phòng Kinh tế- Kỹ thuật

  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
  • quản lý hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, TKKT, BVTC, hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, hồ sơ quyết toán tất cả các hạng mục công trình công ty quản lý; Cử cán bộ lưu trữ hồ sơ, mở sổ và theo dõi từng bộ hồ sơ kỹ thuật, kế hoạch do phòng quản lý.
  • Theo dõi, giám sát kỹ thuật thi công kể cả khối lượng và chất lượng các hạng mục công trình.
  • Chủ trì tổ chức, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán các hạng mục công trình, các gói thầu.
  • Lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nhà máy theo quy định.
  • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và tiến độ hàng tháng, quý, năm;
  • Lập dự toán các gói thầu hạng mục công trình và tổng dự toán theo chế độ hiện hành của nhà nước, của địa phương làm cơ sở trình duyệt cấp trên.
  • Thương thảo các hợp đồng kinh tế và quản lý các hợp đồng kinh tế;
  • Kết hợp các phòng có liên quan làm các thủ tục thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế và thanh lý các hợp đồng kinh tế khi kết thúc công trình;
  • Lập báo cáo thực hiện kế hoạch định kỳ tháng, quý, năm, theo quy định của pháp lệnh thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
  • Lập các hồ sơ thủ tục đấu thầu, mở thầu và tham gia hội đồng xét thầu các hạng mục công trình, các gói thầu mua bán vật tư, thiết bị,… theo trình tự quy định hiện hành.
  • Kết hợp với các phòng ban và nhà máy tổ chức mua sắm, tiếp nhận, quản lý và cấp phát thiết bị, vật tư công trình;

  3. Phòng Tài chính - Kế toán

  Chức năng

  • Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Giám đốc tổ chức quản lý về công tác tài chính, kế toán theo sự phân cấp của Giám đốc. Kế  toán  trưởng cũng là Trưởng phòng là người trực tiếp điều hành các công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ

  • Tổ chức hạch toán kế toán theo đúng Luật kế toán; các Nghị định, Thông tư và các chuẩn mực kế toán đã ban hành.
  • Tổng hợp, lập báo cáo kế toán thống kê định kỳ để phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định của chuyên ngành;
  • Ghi chép, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
  • Theo dõi công nợ của Công ty, các khoản phải thu, phải trả. Phản ánh kế hoạch thu chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác;
  • Kiểm tra các chứng từ, hợp đồng mua bán, hợp đồng kinh tế … đúng và hợp lệ trước khi trình Tổng giám đốc duyệt;
  • Tham gia khảo giá, đánh giá, đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với khách hàng, quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế;
  • Quản lý tài sản cố định;
  • Công khai tài chính hàng năm;
  • Tham gia nghiệm thu các loại vật tư, thiết bị, công trình xây dựng, các hợp đồng kinh tế;
  • Chủ trì công tác quản lý tài chính và kiểm kê hàng năm;
  • Phối hợp với các đơn vị trong công ty giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.
  • Lưu trữ Sổ sách, chứng từ kế toán theo đúng Luật định.

  4. Ban chỉ huy công trình

  Chức năng

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline